Organizace TRANS*PARENT usiluje o dosažení sociální spravedlnosti, prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch trans žen, trans mužů 
a genderqueer osob. Sdružení bylo založeno v Praze na jaře 2015 skupinou trans aktivistů, reagujících na naléhavou potřebu změny politik v oblasti rovnosti transgender osob. TRANS*PARENT se tak snaží prosazovat pochopení a přijetí trans* osob jak na společenské, tak na legislativní úrovni.

Aktivity, které rozvíjíme:

  • Vytváříme prostor pro setkávání transgender a queer osob (více informací v sekci Podpora)
  • Organizujeme podpůrné skupiny a individuální sociální a právní poradenství bez nároku na finanční odměnu (více v sekci Podpora)
  • Šíříme povědomí o trans* problematice formou diskusí, workshopů či happeningů a prostřednictvím online blogu (více v sekci Novinky)
  • Spolupracujeme s médii a veřejností na budování pozitivního, reálného a nezkresleného obrazu trans* osob a jejich životů (více v sekci Pro média)
  • Otevíráme dialog na palčivá témata týkající se trans* problematiky, organizujeme diskuse, eventy a setkávání jak v rámci trans* komunity, tak i s vnějšími aktéry
  • Snažíme se budovat aktivní spolupracující komunitu trans* osob bez ohledu na jejich genderovou sebeidentifikaci, podporujeme trans* aktivismus 
  • Plánujeme poskytování pracovních příležitostí transgender osobám, pro něž je z důvodu změny genderové identity obtížné získat pracovní příležitosti

V co věříme:

  • Věříme, že genderová rozmanitost je nedílnou součástí každé společnosti a jako taková si zaslouží podporu, ochranu a oslavu
  • Věříme v právo na sebeurčení, odmítáme exotizaci, patologizaci a řazení transgenderových identit mezi duševní poruchy
  • Věříme, že trans* lidé mají právo na život bez násilí, stigmatizace, diskriminace a nerovného zacházení v osobním, pracovním i společenském životě

 * zastupuje spektrum nebinárních genderových identit