Obavy a přání trans lidí v ČR

První zpráva z průzkumu

 

Tato první zpráva z průzkumu v rámci české transgender komunity (celkem 27 otázek, 396 respondentů a respondentek) obsahuje základní informace ohledně preferované genderové identity a věku zapojených osob, otevřenosti ohledně této identity a jejího vnímání. Další zprávy tematicky zaměřené na jednotlivé zkoumané oblasti budou následovat.

Genderová identita respondentek a respondentů zapojených do průzkumu

Více než polovina respondentů/respondentek (57 %, tj. 225) uvedla, že se identifikuje jako trans muž (FtM) nebo čistě jako muž bez přívlastků. Necelá třetina všech respondentů/respondentek (29 %, tj. 116) uvedla, že se identifikuje jako žena či trans žena (MtF). 13 % osob (tj. 51) se označilo jako nebinární (včetně jedné agender a jedné genderfluid osoby). Některé nebinární osoby uvedly, že se současně identifikují jako trans (nebinární, trans muž – 4 %, nebinární, trans žena – 2 %). Dotazník vyplnily i 3 osoby, které se označily jako intersex (ale z toho dvě bez bližšího určení genderu), což činí necelé jedno procento vše zúčastněných.

identita2.jpg

Otevřenost respondentů/respondentek ohledně jejich genderové identity

Pokud jde o otevřenost ohledně své genderové identity vůči druhým, všechny čtyři možnosti této otázky jsou co do počtu osob, které je označily, vyrovnané. Po 26 % mají tato tři tvrzení: „Netajím to před nikým, je to součást mé osobnosti“, „Svěřil/a jsem se mnoha lidem v mém blízkém okolí“ a „Nesvěřuji se nikomu, nebo jen ve výjimečných případech“. 22 % respondentek či respondentů označilo variantu „Občas se někomu svěřím“. Dalo by se tedy říci, že 52 % osob, které se zúčastnily průzkumu, je v tomto ohledu spíše otevřenější, ostatní se svěřují spíše méně.

otevrenost.png

Vnímání transgender identity

Součástí dotazníku byla i polootevřená otázka zaměřená na to, jak účastnice/účastníci výzkumu vnímají „trans identitu“. Odpovědi, které byly pestré, jsou v následujícím přehledu zobecněny do několika kategorií. Nejčastěji byla uváděna odpověď, že se jedná o vrozenou vadu či poruchu (47 %, tj. 185 respondentek/respondentů). V 37 % (tj. 145) případů byla uváděna odpověď, která by se dala zobecnit tak, že trans* osoba se nachází v některém bodě z genderového spektra. Všechny ostatní odpovědi tvoří v souhrnu 17 %. Za zmínku stojí např.: „Je to fakt, jedna z charakteristik člověka, normální věc“ (5 %), „Problém, co komplikuje život, handicap“ (3 %) nebo naopak „Součást mé cesty, dar“ (necelé 1 %).

vnimani-identity.jpg

Věk a doba prvního uvědomování si své identity

Průměrně respondentky a respondenti uváděli, že si začali svoji genderovou identitu uvědomovat zhruba ve 13 letech. Nejnižší uváděný věk byl 2 roky a nejvyšší 47 let. Toto číslo se však liší vzhledem k tomu, s jakým genderem se osoby zapojené do výzkumu identifikují. Nejnižší věk uváděly intersex osoby (12 let), o něco vyšší muži (13 let), pak ženy (14 let) a nejvyšší věk v průměru uváděly nebinární osoby (15 let).

prvni-uvedomovani.jpg

Průměrný věk osob, které se do průzkumu zapojily, je zhruba 26 se směrodatnou odchylkou 9 let (tj. většina osob měla 17-35 let), přičemž nejmladší bylo 13 a nejstarší 60 let. Dvě osoby uvedly věk nad sto let, proto celkový součet dělá 394 respondentů a respondentek místo obvyklých 396. Výsledky se opět mírně liší mezi hlavními kategoriemi genderových identit. V průměru nejmladší ve výzkumném souboru jsou muži (23 let), o něco starší jsou pak nebinární osoby (24 let), intersex osoby (26 let) a ženy (32 let).

vek.jpg

Složení respondentů/respondentek podle vzdělání

Pokud jde o nejvyšší dosažené vzdělání (s výjimkou základního, které mohlo být i neukončené), většina respondentů/respondentek (63 %) uvedlo vzdělání s maturitou (z toho 41 % SŠ a 22 % VOŠ nebo VŠ), 37 % pak vzdělání bez maturity (z toho 28 % ZŠ a 9 % SŠ).

vzdelani.jpg

Složení respondentů/respondentek podle velikosti bydliště

Více než čtvrtina, tedy 26 % (103), z respondentů/respondentek našeho průzkumu uvedlo, že žije v Praze (obci na milion obyvatel). Obec do dvou tisíc obyvatel označilo 17 % (tj. 67) osob. Nejméně byla zastoupena kategorie mezi sto tisíci a milionem obyvatel (12 %, tj. 47 respondentů/respondentek).

obec.jpg

Postupně se můžete těšit na zprávy zaměřené tematicky např. na subjektivně pociťovanou kvalitu života v ČR trans osobami, přijetí okolím a zkušenosti s diskriminací či šikanou kvůli genderové identitě, reflexe současné legislativní úpravy změny pohlaví v ČR nebo osobní zkušenost s procesem tranzice včetně hodnocení služeb, lékařů a dalších osob zapojených do tohoto procesu.

Průzkum na téma „Obavy a přání trans lidí“ je realizován neziskovou organizací Transparent (https://www.transparentprague.cz/dotaznik2018/) za finanční podpory ILGA Europe v rámci projektu Creating Opportunities. Sběr dat probíhal v období od 7. 7. do 11. 9. 2018. K dotazníku s 27 otázkami se shromáždilo 396 validních odpovědí.

logo.png