Otevřený dopis české redakci časopisu National Geographic ohledně zfušované české mutace posledního čísla s tématem genderových identit

Vyjádření Trans*parentu pro redakci časopisu National Geographic Česko ohledně české mutace posledního čísla s tématem genderových identit:

Vážená redakce National Geographic Česko,
jakožto organizace podporující a sdružující transgender osoby v České republice cítíme povinnost ohradit se proti vašemu pojetí tématu nejnovějšího čísla časopisu, totiž genderové identity, a to z následujících důvodů.
Již grafické ladění příslušné obálky, spolu s vašim následným facebookovým komentářem ohledně kontroverznosti její americké a mezinárodní verze, ukazuje na neochotu vcítit se do lidí, o nichž číslo pojednává. Na té americké je vyobrazena devítiletá trans dívka a číslo popisuje její příběh, na mezinárodní zase skupina osob různých identit. Vaše redakce se ovšem rozhodla umístit na obálku značení pro toalety, čímž celé téma v rámci vizuální atraktivity časopisu redukuje na problematiku genderového dělení toalety. To je však pouze jeden z mnoha problémů, s nimiž se osoby s transgender identitou každodenně potýkají.
Číslo je taktéž uvozeno několika odstavci, nazvanými „Co byste (ne)měli znát o pohlaví lidí“. Samotný název v sobě kondenzuje to, co se objevuje i dále v převzatých textech – totiž rozmazávání hranic mezi pohlavím a genderem. Pojem gender následně označujete za nehezký a prezentujete jej jako tajemný a kuriozní. V dalších odstavcích dáváte prostor jakýmsi „temnějším motivům genderové revoluce“, aniž byste – už pro relevanci zmínky – uvedli jakékoli argumenty. Jediné, co činíte, je vytvoření naprosto nesmyslné souvislosti mezi onou genderovou revolucí a „rozkližováním tradiční rodiny, národa, náboženství i rasy“. Redakce NG Česko tak přejímá rétoriku těch skupin a politiků, kteří se snaží v očích veřejnosti dehumanizovat LGBTQ+ osoby, stejně jako etnické a náboženské menšiny.
Na závěr editorialu též píšete o spolupracujících odbornících – jedním z nich je Jaroslav Zvěřina. Vaši volbu v tomto případě lze pochopit, nicméně je nutné připomenout, že navzdory své funkci a dosavadní odborné kariéře je doktor Zvěřina též delší dobu znám svými konzervativními postoji, často přerůstajícími v čistou homofobii a transfobii. To ostatně dokládají i odpovědi v rozhovoru, který jste s ním vedli. Genderovou identifikaci směšuje se sexuální orientací, rozlišuje pouze dvě, nadto ještě biologická, pohlaví, do nichž surově zasazuje i intersex osoby. Osoby vymykající se binárnímu dělení genderu jako by neexistovaly. Podle Zvěřiny jsou nové výrazy vyjádřením neschopnosti definice sebe sama – nezůstává ovšem u popření nebinárních identit. Neváhá se jim vysmát. Slovo gender je pro něj zjevně sprosté a jakákoli diskriminace – ať už legislativní či každodenní na osobní úrovni – falešná. Právo na genderovou i sexuální rovnost podle něj vede k dekadenci a zhroucení hodnot současné civilizace.
Chápeme zmatenost a nejistotu laické veřejnosti. Vaše redakce, jakožto zprostředkovatelka osvěty, by si ovšem měla být vědoma i toho, že je sama laická, a před přípravou čísla provést důkladnou rešerši, a to jak na poli genderové problematiky, tak na poli problematiky sexuální, nikoli si vybrat odborníka, jehož pohled na věc je tak silně utvářen jeho osobní nechutí k tématu. Tím totiž nejenom snižujete účinek osvěty na nulu, navíc tím ještě transgender osobám výrazně škodíte.


S pozdravem,
Transparent z.s.

Redakce Transparent z.s